Facebook
  Google+
  Twitter
  YouTube
  LinkedIn
  espa

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – BUSINESS CONSULTING

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ COACHING

  Το επιχειρησιακό coaching αποτελεί σήμερα μια μέθοδο με υψηλή απόδοση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό να υπάρξει μια συνολική άποψη για το κόστος και την ωφέλεια. Ο σύμβουλος (coach) σε τακτές συνεδρίες με τον πελάτη παρέχει την τεχνογνωσία του και εντοπίζει προβλήματα πάνω στην επιχειρηματικότητα αλλά και εν γένει στην εικόνα της επιχείρησης σε ένα πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο στάδιο επεκτείνεται στην οργάνωση και δομή της εταιρείας , το marketing , τα δίκτυα πωλήσεων , την κοστολόγηση , την ανταγωνιστικότητα και την έρευνα αγοράς , την προώθηση των πωλήσεων , την ανάλυση των προμηθευτών , της στρατηγικές συνεργασίες αλλά και την εν γένει εποπτεία των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

  Η σχέση που καλλιεργείται και αναπτύσσεται παραμένει σε ένα άκρως εμπιστευτικό στάδιο και επίπεδο και είναι συνεχής και χρονικά στενά συνδεδεμένη προσπαθώντας να έρθει , εφόσον εφαρμοστούν , ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Η τεχνογνωσία είναι βασική προϋπόθεση σε τέτοια θέματα για αυτό τον λόγο και η εταιρεία My Company Finance έχει καταφέρει να υλοποιήσει και να συνεργαστεί με πολλές εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Σύντομα Κοντά σας …

  INTERIM MANAGEMENT

  Σύντομα Κοντά σας …

  ΣΧΕΔΙΟ MARKETING PLAN

  Το Marketing Plan σήμερα αποτελεί ένα πολύτιμό εργαλείο και οδηγό για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παραμείνουν ενεργοί στον ανταγωνισμό αλλά και να οδηγηθούν στο δρόμο της ανάπτυξης. Η εκπόνηση μιας μελέτης Marketing αποτελεί ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα την εταιρεία – επιχείρηση και συνθέτονται από πολλά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Βασικό ζητούμενο είναι να αντιληφθεί ο επιχειρηματίας την αναγκαιότητα ενός τέτοιου πλάνου αλλά και την λογική ότι το Marketing δεν είναι δαπάνη αλλά επένδυση.

  Μέσω διαδικασιών η My Company Finance αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η κάθε επιχείρηση στην φαρέτρα της και την τοποθετούν απέναντι στον ανταγωνισμό. Σε αυτό βασικό ζητούμενο είναι το προϊόν , η τιμή , οι άνθρωποι που περιβάλλουν την εταιρεία, η εταιρική φιλοσοφία κ.α. Μέσω των κατάλληλων στρατηγικών επιτυγχάνεται η αύξηση του μεριδίου αγοράς , η οριοθέτηση του ανταγωνισμού , η ανάπτυξη σε νέες αγορές , η τοποθέτηση νέων προϊόντων αλλά και η καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα ενεργειών στο πρόγραμμα δράσης με προϋπολογισμένες τις δαπάνες και κάνοντας S.W.O.T ανάλυση. Αξιολογεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και τους μηχανισμούς αξιολόγησης του πλάνου αλλά και θέτει τους τελικούς στόχους και την ορθή στρατηγική Marketing.

  BENCHMAKING

  Στην γλώσσα των συμβούλων επιχειρήσεων το benchmarking ορίζεται ως η αέναη και συστηματική διαδικασία σύγκρισης σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης έναντι των best in the world με σκοπό να μπορέσουμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την λειτουργία και τις επιδόσεις. Η ανάλυση είναι βασικό στοιχείο για την ταξινόμηση και την σύγκριση των διαφόρων συστημάτων αλλά και σκοπών.

  Η σύγκριση ποικίλλει ανάλογα την επιχείρηση και έχει να κάνει σχέση με το γεωγραφικό επίπεδο και τον τομέα δράσης . Μέσα από το benchmarking μια εταιρεία μπορεί να προσεγγίσει διάφορα ζητήματα και αξιολογήσει την επίδοση και απόδοση της πάντα σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν τις βέλτιστες αποδόσεις αλλά και να αντιμετωπίσει τρωτά σημεία και προβλήματα με σκοπό να τα επιλύσει.

  Η My Company Finance εντοπίζει και αξιολογεί με σειρά διαδικασιών όλα τα επιμέρους ζητήματα και κυρίως συντονίζει εσωτερικό και στρατηγικό benchmarking αλλά και αξιολογεί τις επιδόσεις και την εξέλιξη της εταιρείας.

  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

  Στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης βασικό στοιχείο είναι η γνώση και αντίληψη της αγοράς και κυρίως του ανταγωνισμού στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η My Company Finance μελετάει και παρακολουθεί την αγορά και δίνει λύσεις σε τεχνικές και μεθόδους σε εξωγενείς παράγοντες αλλά και σε εξέταση πρωτογενών δεδομένων για ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

  Απόρροια όλων αυτών είναι η αντικειμενική πληροφόρηση και η αποτύπωση της τάσης της αγοράς αλλά και η σταδιακή προσαρμογή σε αυτή έναντι του ανταγωνισμού αλλά και των νέων εξελίξεων σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών με την δειγματοληπτική μέθοδο και τον καθορισμό του δείγματος , την διατύπωση ενός ερωτηματολογίου για την ανάλυση των αποτελεσμάτων , την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων και την στατιστική τους ανάλυση με την σύνταξη στοχευμένων παρουσιάσεων και πλήρους έκθεσης.

  επιχειρησιακό coaching. Το επιχειρησιακό coaching αποτελεί σήμερα μια μέθοδο με υψηλή απόδοση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό να υπάρξει μια συνολική άποψη για το κόστος και την ωφέλεια. Ο σύμβουλος (coach) σε τακτές συνεδρίες με τον πελάτη παρέχει την τεχνογνωσία του και εντοπίζει προβλήματα πάνω στην επιχειρηματικότητα αλλά και εν γένει στην εικόνα της επιχείρησης σε ένα πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο στάδιο επεκτείνεται στην οργάνωση και δομή της εταιρείας , το marketing , τα δίκτυα πωλήσεων , την κοστολόγηση , την ανταγωνιστικότητα και την έρευνα αγοράς , την προώθηση των πωλήσεων , την ανάλυση των προμηθευτών , της στρατηγικές συνεργασίες αλλά και την εν γένει εποπτεία των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Η σχέση που καλλιεργείται και αναπτύσσεται παραμένει σε ένα άκρως εμπιστευτικό στάδιο και επίπεδο και είναι συνεχής και χρονικά στενά συνδεδεμένη προσπαθώντας να έρθει , εφόσον εφαρμοστούν , ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Η τεχνογνωσία είναι βασική προϋπόθεση σε τέτοια θέματα για αυτό τον λόγο και η εταιρεία My Company Finance έχει καταφέρει να υλοποιήσει και να συνεργαστεί με πολλές εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. INTERIM MANAGEMENT. ΣΧΕΔΙΟ MARKETING PLAN. Το Marketing Plan σήμερα αποτελεί ένα πολύτιμό εργαλείο και οδηγό για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να παραμείνουν ενεργοί στον ανταγωνισμό αλλά και να οδηγηθούν στο δρόμο της ανάπτυξης. Η εκπόνηση μιας μελέτης Marketing αποτελεί ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα την εταιρεία – επιχείρηση και συνθέτονται από πολλά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Βασικό ζητούμενο είναι να αντιληφθεί ο επιχειρηματίας την αναγκαιότητα ενός τέτοιου πλάνου αλλά και την λογική ότι το Marketing δεν είναι δαπάνη αλλά επένδυση. Μέσω διαδικασιών η My Company Finance αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η κάθε επιχείρηση στην φαρέτρα της και την τοποθετούν απέναντι στον ανταγωνισμό. Σε αυτό βασικό ζητούμενο είναι το προϊόν , η τιμή , οι άνθρωποι που περιβάλλουν την εταιρεία, η εταιρική φιλοσοφία κ.α. Μέσω των κατάλληλων στρατηγικών επιτυγχάνεται η αύξηση του μεριδίου αγοράς , η οριοθέτηση του ανταγωνισμού , η ανάπτυξη σε νέες αγορές , η τοποθέτηση νέων προϊόντων αλλά και η καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα ενεργειών στο πρόγραμμα δράσης με προϋπολογισμένες τις δαπάνες και κάνοντας S.W.O.T ανάλυση. Αξιολογεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και τους μηχανισμούς αξιολόγησης του πλάνου αλλά και θέτει τους τελικούς στόχους και την ορθή στρατηγική Marketing. BENCHMAKING. Στην γλώσσα των συμβούλων επιχειρήσεων το benchmarking ορίζεται ως η αέναη και συστηματική διαδικασία σύγκρισης σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης έναντι των best in the world με σκοπό να μπορέσουμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την λειτουργία και τις επιδόσεις. Η ανάλυση είναι βασικό στοιχείο για την ταξινόμηση και την σύγκριση των διαφόρων συστημάτων αλλά και σκοπών. Η σύγκριση ποικίλλει ανάλογα την επιχείρηση και έχει να κάνει σχέση με το γεωγραφικό επίπεδο και τον τομέα δράσης . Μέσα από το benchmarking μια εταιρεία μπορεί να προσεγγίσει διάφορα ζητήματα και αξιολογήσει την επίδοση και απόδοση της πάντα σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν τις βέλτιστες αποδόσεις αλλά και να αντιμετωπίσει τρωτά σημεία και προβλήματα με σκοπό να τα επιλύσει. Η My Company Finance εντοπίζει και αξιολογεί με σειρά διαδικασιών όλα τα επιμέρους ζητήματα και κυρίως συντονίζει εσωτερικό και στρατηγικό benchmarking αλλά και αξιολογεί τις επιδόσεις και την εξέλιξη της εταιρείας. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ. Στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης βασικό στοιχείο είναι η γνώση και αντίληψη της αγοράς και κυρίως του ανταγωνισμού στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η My Company Finance μελετάει και παρακολουθεί την αγορά και δίνει λύσεις σε τεχνικές και μεθόδους σε εξωγενείς παράγοντες αλλά και σε εξέταση πρωτογενών δεδομένων για ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Απόρροια όλων αυτών είναι η αντικειμενική πληροφόρηση και η αποτύπωση της τάσης της αγοράς αλλά και η σταδιακή προσαρμογή σε αυτή έναντι του ανταγωνισμού αλλά και των νέων εξελίξεων σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών με την δειγματοληπτική μέθοδο και τον καθορισμό του δείγματος , την διατύπωση ενός ερωτηματολογίου για την ανάλυση των αποτελεσμάτων , την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων και την στατιστική τους ανάλυση με την σύνταξη στοχευμένων παρουσιάσεων και πλήρους έκθεσης.
  iso27001 iso9001 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών CloudFlare