Αναζήτηση
Close this search box.

Στέλεχος Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου

Η εταιρία MyCompany Projects – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Δραστηριότητες Πληροφορικής αναζητεί Στέλεχος Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου στην Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου
 • Γνώση και χρήσης συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
 • Εργασιακή εμπειρία 2+ ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Ν. 4412
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και σωστής διαχείρισης χρόνου, εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:

 • Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και παρακολούθηση των συμβάσεων
 • Αρχειοθέτηση, σύνταξη εγγράφων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες γραφείου
 • Συντονισμός των εργασιών και διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
 • Αναζήτηση δημοσίων συμβάσεων στα κατάλληλα τεύχη προκηρύξεων και ιστοσελίδες (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, «Προμήθειες», «Διαύγεια» κ.λπ.)
 • Προετοιμασία της ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης υποβολής του φακέλου συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμό (διαχείριση εγγυητικών επιστολών και επιστολών πιστοληπτικής ικανότητας)
 • Μελέτη του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

Παροχές

 • Αποδοχές ικανοποιητικές
 • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας