Αναζήτηση
Close this search box.

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία My Company Projects Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο My Company έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20 και έχει αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 043550306000.

Εισαγωγικά
 1. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σέβεται την ιδιωτικότητά σας.
 2. Η εταιρία μας συλλέγει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται.
 3. Κατά το χρόνο που συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία η εταιρία μας σας ενημερώνει για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται, για τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας έναντι της εταιρία μας.
 4. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να παρέχουμε την παραπάνω υπό 3 ενημέρωση κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και με εύκολα προσβάσιμη μορφή, συντάξαμε την παρούσα πολιτική, η οποία περιλαμβάνει γενική ενημέρωση. Την πολιτική αυτή παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σκοπός και νομική βάση της συλλογής

Η εταιρία μας επεξεργάζεται και συγκεκριμένα, λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. Δεδομένα επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς κατόπιν αίτησή σας με σκοπό η εταιρία μας να λάβει μέτρα πριν τη σύναψη σύμβασης (π.χ συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας) ή κατόπιν αίτησής σας για επικοινωνία μαζί σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.
 2. Δεδομένα ταυτότητας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτών καρτών, οικονομικά στοιχεία κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς με σκοπό τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, την εκτέλεση και υποστήριξή της, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή εκπλήρωση καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις Δημόσια Αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό σας με σκοπό να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μόνο με τη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.
 3. Βιογραφικά σημειώματα. Τα δεμένα αυτά συλλέγονται με δική σας πρωτοβουλία και αίτημα προκειμένου να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της εταιρίας μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης.
 4. Δεδομένα εικόνας. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που εγκαθίστανται στα γραφεία μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για ασφάλεια προσώπων και αγαθών.
 5. Δεδομένα σύνδεσης (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης). Η εταιρία μας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας, την εκτέλεση καθήκοντος, την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της καθώς και στην περίπτωση που η εταιρία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, οι αποδέκτες των δεδομένων αφορούν στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχουμε αναλάβει να σας προσφέρουμε:

 1. Εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας (λογιστές, εταιρίες ταχυμεταφορών, πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας, δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι κλπ), οι οποίοι εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
 2. Δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργεία).
 3. Πιστωτικά Ιδρύματα ή παρόμοιοι οργανισμοί.
 4. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.
Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ
Έγγραφα τιμολόγησης Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Συμβάσεις 20 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης
Δεδομένα ταυτότητας 5 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης
Βιογραφικά σημειώματα 6 μήνες από την υποβολή τους
Αίτημα επικοινωνίας / ενδιαφέροντος 6 μήνες από τη διεκπεραίωση του αιτήματος
Υπηρεσία newsletter – ενημέρωση μέσω sms Μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής
Δεδομένα εικόνας 15 ημέρες
Χρηματοοικονομικά δεδομένα 5 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης

 

Σε περίπτωση πρόβλεψης μικρότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τη νομοθεσία, η διάρκεια τήρησης από μέρους της εταιρίας μας μειώνεται ή αυξάνεται αναλόγως. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της εκάστοτε παραπάνω διάρκειας εγερθούν αξιώσεις ή αξιόποινες πράξεις άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, η σχετική διάρκεια παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

Τα δικαιώματά σας
 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 2. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.
 3. Για την άσκηση των υπό 2 δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mycompany.com.gr
 4. Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 5. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και όχι για ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία.

Τελευταία ενημέρωση 10 Μαΐου 2018