Αναζήτηση
Close this search box.

Ποιοί Είμαστε

Η My Company Projects είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε 3 κεντρικούς άξονες, το Marketing, τα Internet Projects και το Finance – Consulting.

Κεντρική φιλοσοφία και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι οι ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις, πάντα με χαμηλό κόστος και ποιοτική δουλειά και αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Η My Company Projects είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη σε 3 βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν εφαλτήριο για την δυναμική ανάπτυξη της κάθε συνεργαζόμενης εταιρείας.

Σήμερα η εταιρεία My Company Projects έχει στο δυναμικό της 20 συνεργάτες οι οποίοι με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών – συνεργατών της.

Η My Company Projects από την αρχή της λειτουργίας έθεσε ως πρωταρχικό στόχο ο πελάτης να είναι συνεργάτης σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια της εταιρείας.

Η My Company Projects είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, για την υψηλή παρεχόμενη παροχή υπηρεσίας στον τομέα της κατασκευής ιστοσελίδας, μαζικής αποστολής και δρομολόγησης sms και στην φιλοξενία ιστοσελίδων και κατοχύρωση ονομάτων χώρου – domain name, με ISO 27001:2005 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και με το ISO 14001:2015. Παράλληλα η εταιρεία My Company Projects είναι επίσημος αδειοδοτημένος πάροχος με την γενική άδεια για την παροχή δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ. Τέλος η My Company Projects είναι εγκεκριμένος καταχωρητής ονομάτων χώρου από την ΕΕΤΤ και διαθέτει εγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από την ΑΔΑΕ.

Η κεντρική διοίκηση της εταιρείας είναι στην Θεσσαλονίκη ενώ διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα. Παράλληλα υπάρχουν αντιπρόσωποι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα και σε Βαλκανικές χώρες.

Η εταιρία μας My Company Projects Ο.Ε. με έδρα στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή 20 στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή υπηρεσιών μηνυμάτων σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες διαφήμισης και συναφείς υπηρεσίες.

Με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και θεμέλιο λίθο την προσπάθεια μας για την κορυφαία ποιότητα των παρεχομένων της, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου στη Θεσσαλονίκη. Δέσμευση της Διοίκησης είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και η πλήρης εναρμόνισης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας.

Βασικοί σκοποί της εταιρίας είναι:

 • Η διαρκής εταιρική ανάπτυξη.
 • Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών.

Οι στρατηγικοί εταιρικοί σκοποί θα επιτευχθούν μέσω:

 • Του καθορισμού και παρακολούθησης αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων.
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας.
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας.
 • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών μας.

H Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύοντας πάντα την ικανοποίηση των πελατών μας, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της My Company Projects Ο.Ε. και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Η εταιρεία μας My Company Projects Ο.Ε. δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή υπηρεσιών μηνυμάτων σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενίας ιστοσελίδων και συναφείς υπηρεσίες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την απόλυτη εξασφάλιση των δεδομένων που διαχειρίζεται, καθώς και την τήρηση των απαιτήσεων για απόλυτη Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα των πληροφοριών δεσμευόμαστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, αλλά και οι εξωτερικοί της συνεργάτες, συμμορφώνονται με την παρούσα δήλωση και τις αρχές της εταιρίας αναφορικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Η εταιρία έχει διαμορφώσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της, μέσω των εφαρμοστέων διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2005. Αποτελεί δέσμευση μας η υποστήριξη της απόλυτης εφαρμογής όλων των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, η πλήρης εναρμόνιση της λειτουργίας μας με τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας, καθώς και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την ικανοποίηση των στόχων που απορρέουν από την Ανάλυση Κινδύνου.

Την παραπάνω δέσμευση εφαρμογής θα την τηρήσουμε μέσω της διαρκούς παρακολούθησης τήρησης των επιπέδων ασφαλείας που έχει θέσει η εταιρία και βελτίωσης αυτών, αναβάθμισης του απαιτούμενου εξοπλισμού, παρακολούθησης των απαιτήσεων διαβάθμισης και προσβασιμότητας και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων με τις διαδικασίες για τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει, την αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων και της Πολιτικής Ασφάλειας, της επιλογής κριτηρίων ελέγχων και αναθεώρησης της Δήλωσης Εφαρμογής (SoA).

Η τήρηση των αρχών που περιγράφονται στην Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρίας και των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελούν κύριο μέλημα της My Company Projects Ο.Ε. και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.


Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Μπελενιώτης Γιάννης
Γεν. Διευθυντής

 

Η εταιρία My Company Projects Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο My Company έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολυμπίου Διαμαντή 20 και έχει αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 043550306000.

Εισαγωγικά
 1. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σέβεται την ιδιωτικότητά σας.
 2. Η εταιρία μας συλλέγει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται.
 3. Κατά το χρόνο που συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία η εταιρία μας σας ενημερώνει για τον λόγο για τον οποίο συλλέγονται, για τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας έναντι της εταιρία μας.
 4. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να παρέχουμε την παραπάνω υπό 3 ενημέρωση κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και με εύκολα προσβάσιμη μορφή, συντάξαμε την παρούσα πολιτική, η οποία περιλαμβάνει γενική ενημέρωση. Την πολιτική αυτή παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σκοπός και νομική βάση της συλλογής

Η εταιρία μας επεξεργάζεται και συγκεκριμένα, λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. Δεδομένα επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς κατόπιν αίτησή σας με σκοπό η εταιρία μας να λάβει μέτρα πριν τη σύναψη σύμβασης (π.χ συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας) ή κατόπιν αίτησής σας για επικοινωνία μαζί σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.
 2. Δεδομένα ταυτότητας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτών καρτών, οικονομικά στοιχεία κλπ). Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από εσάς με σκοπό τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, την εκτέλεση και υποστήριξή της, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή εκπλήρωση καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις Δημόσια Αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό σας με σκοπό να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μόνο με τη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.
 3. Βιογραφικά σημειώματα. Τα δεμένα αυτά συλλέγονται με δική σας πρωτοβουλία και αίτημα προκειμένου να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της εταιρίας μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης.
 4. Δεδομένα εικόνας. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που εγκαθίστανται στα γραφεία μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για ασφάλεια προσώπων και αγαθών.
 5. Δεδομένα σύνδεσης (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης). Η εταιρία μας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας, την εκτέλεση καθήκοντος, την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της καθώς και στην περίπτωση που η εταιρία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, οι αποδέκτες των δεδομένων αφορούν στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχουμε αναλάβει να σας προσφέρουμε:

 1. Εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας (λογιστές, εταιρίες ταχυμεταφορών, πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας, δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι κλπ), οι οποίοι εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
 2. Δημόσιες αρχές (Δ.Ο.Υ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργεία).
 3. Πιστωτικά Ιδρύματα ή παρόμοιοι οργανισμοί.
 4. Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.
Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ
Έγγραφα τιμολόγησης Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Συμβάσεις 20 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης
Δεδομένα ταυτότητας 5 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης
Βιογραφικά σημειώματα 6 μήνες από την υποβολή τους
Αίτημα επικοινωνίας / ενδιαφέροντος 6 μήνες από τη διεκπεραίωση του αιτήματος
Υπηρεσία newsletter – ενημέρωση μέσω sms Μέχρι την παραλαβή αιτήματος διαγραφής
Δεδομένα εικόνας 15 ημέρες
Χρηματοοικονομικά δεδομένα 5 έτη από τη λύση/λήξη της σύμβασης

Σε περίπτωση πρόβλεψης μικρότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τη νομοθεσία, η διάρκεια τήρησης από μέρους της εταιρίας μας μειώνεται ή αυξάνεται αναλόγως. Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της εκάστοτε παραπάνω διάρκειας εγερθούν αξιώσεις ή αξιόποινες πράξεις άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, η σχετική διάρκεια παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

Τα δικαιώματά σας
 1. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 2. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει τούτου να έχετε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και ανά περίπτωση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. Έχετε ανά περίπτωση το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.
 3. Για την άσκηση των υπό 2 δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mycompany.com.gr
 4. Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 5. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και όχι για ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία.

Τελευταία ενημέρωση 10 Μαΐου 2018

Η MYCOMPANY θεωρεί πως οι άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα θα πρέπει όλοι να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, ευκαιρίες και προστασία. Επιπλέον, όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια με αξιοπρέπεια και συμπόνια, να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και να προστατεύονται από σωματικές και ψυχοκοινωνικές βλάβες. Η MYCOMPANY αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων οποιασδήποτε προγραμματισμένης δράσης, είναι ουσιαστική για να διασφαλιστεί, ότι οι ανησυχίες και οι εμπειρίες ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εσωτερικής και εξωτερικής δραστηριότητας της. Με την ενσωμάτωση του φύλου και της διαφορετικότητας, η MYCOMPANY προωθεί και συμβάλλει στην ισότητα και την ένταξη των φύλων. Η MYCOMPANY αναγνωρίζει εδώ και καιρό τη σημασία της ισότητας των φύλων. Η εταιρεία υιοθέτησε για πρώτη φορά Πολιτική για το Φύλο και τη Διαφορετικότητα το 2017. Αυτή η Πολιτική είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναθεώρησης και ενημέρωσης.
Στόχοι
Στόχος της Πολιτικής είναι να επιτευχθεί η ισότητα και η ένταξη των φύλων. Οι στόχοι της Πολιτικής είναι:
 1. Το θεσμικό πλαίσιο της MYCOMPANY συμβάλλει στην ισότητα και την ένταξη των φύλων.
 2. Γυναίκες και άνδρες από διαφορετικό υπόβαθρο συμμετέχουν και επωφελούνται από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της MYCOMPANY σε πλήρη και ισότιμη βάση.
 3. Η οργανωτική κουλτούρα της MYCOMPANY είναι χωρίς αποκλεισμούς, επιτρέπει και δεν έχει προκαταλήψεις ή διακρίσεις.
 4. Η MYCOMPANY παρέχει δίκαιη, ισότιμη και διαφανή πρόσβαση σε ευκαιρίες και οφέλη απασχόλησης.
Μηχανισμοί συντονισμού και λογοδοσίας
Η συνολική ευθύνη για την τήρηση των όρων της Πολιτικής ανήκει στον Διευθυντή της MYCOMPANY. Όλο το προσωπικό της MYCOMPANY δεσμεύεται από τους όρους της Πολιτικής και είναι υπεύθυνο για την άμεση συμβολή στην εφαρμογή της.
Θεσμική προσέγγιση
Η MYCOMPANY δεσμεύεται για την ενίσχυση του στρατηγικού πλαισίου και της πολιτικής για την υποστήριξη της προώθησης της ισότητας των φύλων και της ένταξης μέσω:
 • Ενσωμάτωση του φύλου και της διαφορετικότητας σε όλα τα στρατηγικά συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης που βασίζονται σε αποτελέσματα.
 • Προώθηση της χρήσης του προϋπολογισμού που ανταποκρίνεται στο φύλο και στη διαφορετικότητα με την κατανομή πόρων για το κόστος που σχετίζεται με την ενσωμάτωση του φύλου και της ποικιλομορφίας σε όλους τους σχετικούς τομείς της εσωτερικής και εξωτερικής εργασίας.
 • Διατήρηση μηχανισμών για τον συντονισμό και την υλοποίηση εσωτερικών προσπαθειών για την προώθηση της ισότητας και της ένταξης των φύλων.
Εξωτερικές δραστηριότητες και υπηρεσίες
Η MYCOMPANY δεσμεύεται σε γυναίκες, άνδρες από διαφορετικό υπόβαθρο που συμμετέχουν και επωφελούνται από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της σε πλήρη και ισότιμη βάση: 2.1.  Ενσωμάτωση θεμάτων φύλου και διαφορετικότητας σε όλα τα σχετικά πακέτα κατάρτισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιολογήσεις και ερευνητικά προϊόντα. 2.2.  Προσπάθεια για τις αντιπροσωπείες της MYCOMPANY για δραστηριότητες με εξωτερικό προσανατολισμό να είναι μεικτού φύλου και ποικίλες, όπου είναι δυνατόν. 2.3.  Ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα σε εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια και συνέδρια της MYCOMPANY. 2.4.  Προσπάθεια ώστε τα ψηφιακά εργαλεία και έργα της MYCOMPANY να περιλαμβάνουν φύλο και ποικιλία και να αντανακλούν πρότυπα ορθών πρακτικών για την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές αναπηρίες.
Οργανωτική κουλτούρα
3.1.  Η MYCOMPANY δεσμεύεται να προωθήσει μια οργανωτική κουλτούρα που να είναι χωρίς αποκλεισμούς, δυνατή και χωρίς προκαταλήψεις ή διακρίσεις.
Συστήματα και πρακτικές απασχόλησης
Η MYCOMPANY δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το τρέχον και το μελλοντικό προσωπικό της MYCOMPANY έχουν δίκαιη, ίση και διαφανή πρόσβαση σε ευκαιρίες και οφέλη απασχόλησης με: 4.1. Προώθηση και αποτίμηση της ισορροπίας των φύλων και της διαφορετικής εκπροσώπησης στις δομές λήψης αποφάσεων. 4.2. Προσπάθεια για ισορροπία μεταξύ φύλων και ποικίλη εκπροσώπηση στον διορισμό προσωπικού και συμβούλων σε ολόκληρο τον οργανισμό. 4.3. Παροχή ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης, μέσω της εφαρμογής διαφανών, δίκαιων και αμερόληπτων διαδικασιών πρόσληψης. 4.4. Δημιουργία δίκαιων, ίσων και διαφανών συνθηκών απασχόλησης, όπως ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, γονική άδεια με αποδοχές για γέννηση ή θετούς γονείς. 4.5. Πραγματοποίηση προσαρμογών στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις για να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον του γραφείου είναι προσβάσιμο σε όλους τους εργαζόμενους. 4.6. Παροχή διαφανούς, δίκαιης και ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες κατάρτισης, προαγωγής και εξέλιξης.

1 Σεπτεμβρίου 2021