Αναζήτηση
Close this search box.

Πολιτική Ασφάλειας

Η εταιρεία μας My Company Projects δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή υπηρεσιών μηνυμάτων σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενίας ιστοσελίδων και συναφείς υπηρεσίες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την απόλυτη εξασφάλιση των δεδομένων που διαχειρίζεται, καθώς και την τήρηση των απαιτήσεων για απόλυτη Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα των πληροφοριών δεσμευόμαστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας, αλλά και οι εξωτερικοί της συνεργάτες, συμμορφώνονται με την παρούσα δήλωση και τις αρχές της εταιρίας αναφορικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Η εταιρία έχει διαμορφώσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της, μέσω των εφαρμοστέων διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2005. Αποτελεί δέσμευση μας η υποστήριξη της απόλυτης εφαρμογής όλων των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, η πλήρης εναρμόνιση της λειτουργίας μας με τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας, καθώς και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την ικανοποίηση των στόχων που απορρέουν από την Ανάλυση Κινδύνου.

Την παραπάνω δέσμευση εφαρμογής θα την τηρήσουμε μέσω της διαρκούς παρακολούθησης τήρησης των επιπέδων ασφαλείας που έχει θέσει η εταιρία και βελτίωσης αυτών, αναβάθμισης του απαιτούμενου εξοπλισμού, παρακολούθησης των απαιτήσεων διαβάθμισης και προσβασιμότητας και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων με τις διαδικασίες για τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει, την αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων και της Πολιτικής Ασφάλειας, της επιλογής κριτηρίων ελέγχων και αναθεώρησης της Δήλωσης Εφαρμογής (SoA).

Η τήρηση των αρχών που περιγράφονται στην Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρίας και των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελούν κύριο μέλημα της My Company Projects και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.


Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Μπελενιώτης Γιάννης
Γεν. Διευθυντής