Αναζήτηση
Close this search box.

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr , δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της συμβουλευτικής των οικονομικών μελετών και των επιδοτούμενων προγραμμάτων, στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ τμήματος οικονομικών μελετών, ζητά να συνεργαστεί με Σύμβουλος Σύνταξης & Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Έδρα Εταιρίας: Θεσσαλονίκη-κέντρο

Αρμοδιότητες :

1) Σύνταξη φακέλων για ευρωπαϊκά προγράμματα, εστιασμένα σε συμμετοχή δήμων ή δημοσίων οργανισμών.

2) Διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων και πιο συγκεκριμένα:

 • Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων της εταιρείας (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων, παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με το λογιστήριο)
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των παραδοτέων
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων

3) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα:

 • Ανάπτυξη ιδεών και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, εύρεση εταίρων
 • Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Συμμετοχή σε συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό όποτε και αν αυτό απαιτείται)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη συγγραφή, διαχείριση και/ή υλοποίηση τουλάχιστον 10 εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως REC, Erasmus+, Horizon 2020, INTERREG, ΕΣΠΑ, ΕΟΧ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό σε θεματική συναφή με το αντικείμενο της θέσης
 • Εμπειρία σε αξιολόγηση προγραμμάτων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Λοιπές δεξιότητες:

 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες
 • Εμπειρία συνεργασιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον